نرخ ناشر

پرداخت به ازای نمایش

به ازای هر بار نمایش لینک کوتاه خود درآمد کسب کنید

شمارش برای همه کشورها

مهم نیست بازدید از کدام کشور است، شما همچنان درآمد کسب میکنید.

20 % پاداش زیرمجموعه

درآمد بیشتر با دعوت دوستانتان حاصل میشود، تا 30% از درآمد آنها

ایالات متحده درآمد در هر 1000 نمایش

T۲٫۰۰رایانه و لب تاپ

T۲٫۰۰موبایل و تبلت

انگلستان درآمد در هر 1000 نمایش

T۲٫۰۰رایانه و لب تاپ

T۲٫۰۰موبایل و تبلت

کانادا درآمد در هر 1000 نمایش

T۱٫۶۰رایانه و لب تاپ

T۱٫۶۰موبایل و تبلت

نمایش جهانی (همه کشورها) درآمد در هر 1000 نمایش

T۰٫۴۰رایانه و لب تاپ

T۰٫۴۰موبایل و تبلت